دسته بندی محصولات

لیست قیمت گنج یاب

دستگاه های بوقی
نام
قیمت
اطلاعات
TESLA SCAN
82.800.000
APEX - (جدید)
35.000.000
ANTARES IMG
33.000.000
ANTARES
22.500.000
AJM IMAGING
22.000.000
PV IMAGING
18.900.000
AJM PT
16.000.000
AJM 13300
15.300.000
AJM BUGLE
11.000.000
TORNADO
8.600.000
دستگاه های مکمل
نام
قیمت
اطلاعات
Schneider
422,600,000
BEST PRO
218.000.000
HOXNE PRO
126,500,000
TACHAR T16
105,800,000
HOXNE PLUS
94.800.000
HOXNE
71.000.000
TACAHR T8
66.700.000
AUR MULTI
61.000.000
TACAHR T4
54.000.000
HS 366
43.200.000
TACAHR T1
42.550.000
AUR PLUS
39.450.000
AUR 370
28.750.000
دستگاه های اسکنر
نام
قیمت
اطلاعات
LROPARD16000
276.000.000
LROPARD8000
144.000.000
KUMATSU AU16
113.850.000
LEOPARD 4000
97.750.000
KUMATSU AU8
88.550.000
RICHEL M160
73.000.000
KUMATSUAU4
63.000.000
LEOPARD2000
59.500.000
RICHEL M80
46.000.000
Huygens
45.000.000
LROPRAD1000
38.500.000
KUMATSU AU2
30.800.000
RICHEL M40
27.600.000
RICHEL M20
18.650.000
DEARK SUPER SENSOR
15.000.000
RICHEL M10
12.000.000
MINI-GPR
9.000.000
دستگاه های ردیاب
نام
قیمت
اطلاعات
ZICCO X2
25,000,000
ZICCO X1
17.000.000
DMF-Y
9.400.000
GOLDEN-WIN
6,650,000
AUTO-CARAT
6,400,000
TOMAS
4,700,000
PMR PLUS
3,300,000
PMR-IR2
2,900,000